plen
 
L.p. Schemat Nazwa elementu produkowanego i zastosowanie
1. MW 1

Wind power VESTAS V27,V29,V39,V42,V44,V47, BONUS

117,6x82,6x(6)19mm

2. MW 2

Wind power WinWord W150

wym. 207,9x54x(12)20mm- friction material JT6500-8mm

3. MW 3

Wind power

Ø149,5x(6)21mm

4. MW 4

Wind power

219x110x(10)18mm

5. MW 5

Wind power Micon 250, 400 kW

110x315x(4)14mm

6. MW 6

Wind power

236x110x(10)18mm

7. MW 7

Wind power Tacke TW600- turntable

L:340x180x(8)17mm, P:340x180x(8)20mm

8. MW 8

Wind power –brake levels: Tacke TW600- rotor, Jacobs 41 500kW

179,5x109,5x(10)16mm

9. MW 9

Wind power

Left-130x70x(8)16mm, Right-130x70x(5)10mm

10. MW 10

Wind power

195x95x(6)16mm

11. MW 11

Wind power

140x80x(6)16mm

12. MW 12

Wind power type Nowomag

210x67x10mm

13. MW 13

Wind power- brake type Twiflex 0322 7080105-2

L:127,2x97,6x(1)15mm, P:127,2x97,6x(1)19mm

14. MW 14

Wind power

90x76x(5)17mm

15. MW 15

Wind power BONUS 

117,6x91x(6)15mm

16. MW 16

Wind power, Brake caliper company Rietschoten 

190x110x(1)18mm

17. MW 17

Wind power Bonus 600kW

257x120x(5)15mm

18. MW 18

Wind power NordTank 

73,8x89,8x(5)17mm

19. MW 19

Wind power Azymut Tacke TW600 

275x110x(8)18,2mm

20. MW 20

Wind power Nedwind PI23 

194,5x94,5x(8)15mm

21. MW 21

Wind power Fuhrlander FL1000 (1MW)-brake levels

218x108x(6)18,5mm

22. MW 22

Wind power 1MW –brake caliper Svendborg Brakes MD550

250,3x125,3x(15)23mm

23. MW 23

Wind power – brake levels 

169x109,6x(6)12mm

24. MW 24

Wind power Nedwind 

190x101x(8)15mm

25. MW 25

Wind power 1,5MW– brake caliper Svendborg Brakes BSFI 3000

200,3x324,4x(20)32mm

26. MW 26

Wind power -brake levels

219,5x110x(6)18,5mm

27. MW 27

Wind power Tellus 95 kW- brake levels

277,8x85x7x(6)22mm

28. MW 28

Wind power Nowomag

188x110x(4)14mm -Left, Right
29. MW 29

Wind power
 
Left-130x70x(8)16mm   
Right-130x70x(5)11mm